ستاد امر به معروف و نهی از منکر

تعداد بازدید : ۱۵۷۶
کد خبر: ۱۶۴۹۹
تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۹
مقاله
ﻧﻘــﺶ ﻧﻈﺎرت‌ﻫــﺎی رﺳــﻤﻰ و ﻧﻬﺎدﻫــﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ در ﺑﺮﻗــﺮاری ﻧﻈــﻢ و اﻣﻨیــﺖ در ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻗﺎﺑــﻞ اﻧــﻜﺎر نیست اﻣــﺎ ﺑــﺪون ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻈﺎرت ﻫــﺎی ﻏیــﺮ رﺳــﻤﻰ و ﻏیــﺮ ﻧﻬــﺎدی ایــﻦ اﻣــﺮ ﻣﺤﻘــﻖ ﻧﻤــﻰ‌ﺷــﻮد. اﻣــﺮ ﺑــﻪ ﻣﻌــﺮوف و ﻧﻬــﻰ از ﻣﻨﻜــﺮ در اﺳــام ﻧﻮﻋــﻰ مکانیسم غیررسمی ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ اﺳــﺖ کــﻪ ﻫــﺪف آن را ﻣــﻰ ‌ﺗــﻮان ﺗﺤﻘــﻖ ﻧﻈــﻢ و اﻣﻨیــﺖ بو ﺗــک ﺗــک اﻓــﺮاد و ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ ﻓﺮﻫﻨــﮓ دینی در ﺟﺎﻣﻌــﻪ داﻧﺴــﺖ کــﻪ اﻣــﺮوزه ﺑــﺎ ورود مدرنیته ﺑــﻪ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ایــﺮان ایــﻦ ﻧﻈــﺎرت ﺑــﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎیــﻰ ﻣﻮاﺟــﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ. ایــﻦ پیمایش ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺳــﻨﺠﺶ ﻧﮕــﺮش ﻧﺴــﻞ ﺟــﻮان و ﺑﺰرﮔﺴــﺎل ﺷــﻬﺮ شیراز ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ اﻣﺮﺑــﻪ ﻣﻌــﺮوف و ﻧﻬــﻰ از ﻣﻨﻜــﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑــﺎ ﻧﮕــﺮش آﻧــﺎن اﻧﺠــﺎم  ﺷﺪه اﺳــﺖ. ﻧﻤﻮﻧــﻪ‌ ایــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ۶٠٠ ﻧﻔــﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن (٢٩-١٨ﺳــﺎل) و ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن (ﺑﺎﻻی ۴٠ﺳــﺎل) ﺷــﻬﺮ شیراز ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ کــﻪ ﺑــﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔیــﺮی ﺗﺼﺎدﻓــﻰ ﺧﻮﺷــﻪ‌ای اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﺪه اﻧﺪ و داده ﻫــﺎ ﺑــﺎ اﺑــﺰار ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤــﻊ آوری ﺷﺪه اﺳــﺖ.
ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧﺘﺎیــﺞ ۵/١۵ درﺻــﺪ از پاسخگویان دارای ﻧﮕــﺮش ﻣﻨﻔــﻰ و ۶٩ درﺻــﺪ دارای ﻧﮕــﺮش میانه و ۵/١۵ درﺻــﺪ دارای ﻧﮕــﺮش ﻣﺜﺒــﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ اﻣــﺮ ﺑــﻪ ﻣﻌــﺮوف و ﻧﻬــﻰ از ﻣﻨﻜــﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﻧﮕــﺮش ﺟﻮاﻧــﺎن ﻣﻨﻔﻰ‌ﺗــﺮ از ﻧﮕــﺮش ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻧﺘﺎیــﺞ رﮔﺮسیون ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐیــﺮه ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫــﺪ، ﻣتغیرﻫــﺎی ﻣﺴــﺘﻘﻞ در ﻣﺠﻤــﻮع ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ اﻧﺪ ١٩ درﺻــﺪ از ﺗﻐییــﺮات ﻣﺘﻐیــﺮ واﺑﺴــﺘﻪ را تبیین کنند. ﻧﺘﺎیــﺞ ایــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ پیشنهاد ﻣــﻰ‌دﻫــﺪ کــﻪ ﺑــﺎ ﻗﻮی ﺗــﺮ کــﺮدن ﭘیوند اﻓــﺮاد ﺑــﺎ ﺟﺎﻣﻌــﻪ و اﻓﺰایــﺶ اﺣﺴــﺎس ﺗﻌﻠــﻖ ﻣــﻰ‌ﺗــﻮان ﻧﮕــﺮش و رﻓﺘﺎرﻫــﺎی آن ﻫــﺎ را ﺑــﺮای ﻧﻈﺎرت ﻫــﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﻏیــﺮ رﺳــﻤﻰ ﻣﺴــﺎﻋﺪ ﺗﺮ کــﺮد.
 
برای دانلود مقاله مقاله نظارت اجتماعی دینی در دنیای مدرن کلیک نمایید.
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارتباط مردمی
نشانی پستی: تهران - خیابان پاسداران - خیابان نیستان سوم - خیابان صدف - انتهای خیابان شهید راستوان - نبش سه‌راه چیذری - ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور
 
کد پستی: ۱۹۴۵۶۱۷۷۱۳

تلفن پاسخگویی: ۲۲۵۶۱۲۱۸ - ۰۲۱

پست الکترونیکی ما به نشانی Info@Setad-abm.irبطور منظم بازبینی می‌شود.
نام:
* ایمیل:
* گیرنده:
پیشخوان
دیدگاه
سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا «سلام‌الله‌علیها» از منظر رهبری

سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا «سلام‌الله‌علیها» از منظر رهبری

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت صدیقه‌ی کبری فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها) پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR مجموعه‌ای از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ی سبک زندگی دخت گرامی پیامبر اسلام را در پنج سرفصلِ «رابطه با خدا؛ مدافع ولایت؛ همسر امیرالمؤمنین علیه‌السلام؛ ام‌ابیها و الگوی زن مسلمان ایرانی» تدوین و منتشر کرده است.
کسی که قادر به امر به معروف نیست، نهاد‌های مربوطه را مطلع کند

کسی که قادر به امر به معروف نیست، نهاد‌های مربوطه را مطلع کند

حضرت آیت الله خامنه‌ای معتقدند: بر کسى که قادر بر امر به معروف و نهى از منکر نیست، واجب است که نهادهاى مربوطه را که از طرف حکومت براى این کار اختصاص یافته‏اند، مطلع نماید و تا کنده‌شدن ریشه‏هاى فاسد که فسادآور هم هستند، موضوع را پیگیرى کند.
ترک تذکر به مسئولان سزاوار نیست

ترک تذکر به مسئولان سزاوار نیست

در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، ترک تذکر و موعظه به برادر مؤمن به مجرد ملاحظه مقام او سزاوار نیست.